Dostępność

Deklaracja dostępności Bursy Szkolnej Nr 2

Bursa Szkolna Nr 2 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Bursy Szkolnej Nr 2.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • W nawigacyjnym menu niezachowany współczynnik kontrastu
 • Brak tekstu alternatywnego do części grafik
 • Strona jest nieresponsywna i nie posiada widoku dostosowanego do urządzeń mobilnych
 • Brak możliwości podkreślenia wszystkich linków na stronie
 • Nie jest zachowany współczynnik kontrastu przy nagłówkach

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Leszek Oleszczuk.
 • E-mail: leszek.oleszczuk@zsken.pl
 • Telefon: 61 832 14 16

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu
 • Adres: ul. Świerkowa 8, 61-472 Poznań
 • E-mail: zsm@poznan.interklasa.pl
 • Telefon: 61 832 19 49

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przed wejściem do budynku znajdują się schody i brakuje platformy lub podjazdu dla wózków inwalidzkich. Budynek jest piętrowy jednak nie zastosowano wind, ani podjazdów przez co dla osób niepełnosprawnych dostępny jest tylko parter budynku. Przed bursą nie znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z dyrekcją. Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie zastosowano żadnych dodatkowych udogodnień dla osób niewidomych i niesłyszących.