Dokumenty

 

 

STATUT_ZSM.pdf

REGULAMIN BURSY.pdf

 

REKRUTACJA 2020/2021

Deklaracja kontynuacji pobytu w bursie w roku szkolnym 2020/2021.pdf

 

 INFORMACJA DODATKOWA

Wnioski o przyjęcie do bursy na rok szkolny 2019/2020 można składać:

  • zeskanowane drogą mailową na adres sekretariat.bursa2@gmail.com
  • lub osobiście
  • lub listownie- adres: Bursa Szkolna Nr 2, ul. Czeremchowa 22, 61-474 Poznań.

Do składanego wniosku należy dołączyć poświadczenia spełnionych kryteriów (pkt. IV KARTA REKRUTACYJNA).

Oświadczenia:

- o samotnym wychowywaniu dziecka

- o wielodzetności rodziny kandydata

 

Prosimy o czytelne wypełnianie wniosków (DRUKOWANYMI LITERAMI), uzupełniając wszystkie wymagane dane!